Минималната работна заплата в България - Често задавани въпроси

Съществува ли отделен закон, който регулира минималната работна заплата във Вашата страна?

В България няма отделен закон за минималната работна заплата. Въпросите на трудовото възнаграждение се уреждат в Кодекс на труда. Кодексът на труда урежда трудовите правоотношения между работника или служителя и работодателя.

Съгласно чл. 244 т. 1 от Кодекса на труда (КТ), минималната работна заплата (МРЗ) за страната се определя от Министерски съвет.

С Постановление № 250 от 11 октомври 2012 и на основание чл. 244 т.1 от КТ, Министерски съвет определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Съгласно действащато законодателството, във Вашата страна се определя една или повече от една МРЗ?

МРЗ в България се определя за страната. На основание чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), Министерски съвет определя минималната работна заплата за страната (и видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоотношение).

МРЗ следва да бъде непосредствено разглеждана с приетите минимални осигурителни прагове (МОД) за основните икономически дейности (КИД) и квалификационни групи професии (НКПД) (http://www.kik-info.com/useful_info/mod2013.php).

МРЗ е определяна на?

МРЗ за страната се определя на национално ниво.

Определянето на минимални осигурителни доходи (МОД) е по икономически дейности и квалификационни групи професии.

Съгласно чл. 2 т.1 и т.2 на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, социалните партнори чрез КТД могат да договарят и други специфични допълнителни трудови възнаграждения (на секторно ниво и на ниво предприятие). В колективен трудов договор могат да се договарят и начални основни заплати по професии и длъжности (Чл. 5, т.2 на НДДТВ).

[АКО МРЗ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО] посочете текущата МРЗ в национална валута

МРЗ за страната от 01.01.2013 е 310 лева.

С Постановление № 250 от 11 октомври 2012 и на основание чл. 244 т.1 от КТ, Министерски съвет определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Допълнителна информация за заплащането при извънреден труд,официални празници, бонуси и др?

1) Съгласно чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 12, т. 6 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Министерски съвет с Постановление № 147 от 29.06.2007 определя минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

2) Съгласно чл. 262. (1) от КТ, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници.

Съгласно чл. 264 от КТ, за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

3) Съгласно чл. 8. на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.

Според чл. 10. на Наредбата, за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях, се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0,10 лв.

Съгласно Чл. 11. (1) от Наредбата, за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа на работника или служителя, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер не по-малък от: 1. петнадесет лева - за "доктор"; 2. петдесет лева - за "доктор на науките". (2) При наличие на повече от едно от основанията по ал. 1 лицето има право на допълнителното възнаграждение с по-благоприятен размер.

4) Социалните партньори чрез КТД могат да договарят по-високи нива на допълнително трудово възнаграждение (напр. за прослужено време, извънреден труд, и др.).

Източници и дефиниции?

МРЗ за страната от 310 лева е месечна работна заплата (при нормална продължителност на работния ден - 8 часа и при 5 дневна работна седмица; с обща седмична продължителност 40 часа). На базата на минималната месечна работна заплата, е изчислена минималната часова работна заплата 1.85 лева.

При седмична/месечна МРЗ, основава ли се МРЗ на фиксиран брой работни часове?

Да. МРЗ е договорена на база нормална продължителност на работния ден - осем часа - и при 5 дневна работна седмица.

Участват ли държавните органи, представители на работодателите и/или синдикатите, при определянето на МРЗ?

МРЗ в България се определя от Министерски съвет (Чл. 244, т.1, КТ). Представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище обаче участват в консултации по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, чрез Националния съвет за тристранно сътрудничество (Чл. 3, КТ). Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнение по законопроекти, проекти на подзаконови нормативни актове и решения на Министерския съвет. Приетите решения от съветите за тристранно сътрудничество се предоставят на министър-председателя или на съответния министър.

В Националния съвет за тристранно сътрудничество участват национално представителните организации на работниците и служителите - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ (КТ Подкрепа); и на работодателите, понастоящем – Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП), Българската Стопанска Камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП); Българската Стопанска Камара (БСК); Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ); Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ); Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТ "Подкрепа").

Как се взема решението за изменение на МРЗ?

Кодексът на труда постановява определянето на МРЗ като задължение на Министерски съвет (Чл. 244, КТ). Така, с Постановление на Министерски съвет регулярно се определя размера на минималната месечна работна заплата и периода, след който тя следва да бъде актуализирана.

Проектите на нормативни актове се обсъждат с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, съгласно Правилника за организацията и дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество (http://lex.bg/laws/ldoc/-12291072). На базата на съвместно предложение на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите за Проект на Постановление, и след консултациите с представителите на синдикатите и работодателите, Министерски съвет може да актуализира МРЗ.

Кои са компонентите на МРЗ във Вашата страна?

МРЗ за страната има само фиксиран компонент - това е минимално основно трудово възнаграждение, гарантиран минимум на възнаграждението на най-ниско заплатените наети. Съгласно Чл. 3 на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, брутната работна заплата се състои от: 1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда; 2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор; 3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.

Колко често е актуализиран фиксираният компонент на МРЗ?

Съгласно КТ, определянето и актуализацията на МРЗ за страната се извършва регулярно (честотата на актуализирането й не е конкретизирано в нормативния акт). Наблюдението на изменението на МРЗ през последното десетилетие показва, че актуализация на МРЗ е извършвана почти ежегодно (като само през 2010 запазва нивото си непроменено), понякога дори два пъти в годината (напр. 2011 и 2012 г).

Минималните осигурителни прагове са актуализирани ежегодно. Няма определен интервал

Съгласно КТ, определянето и актуализацията на МРЗ за страната се извършва регулярно (честотата на актуализирането й не е конкретизирано в нормативния акт). Наблюдението на изменението на МРЗ през последното десетилетие показва, че актуализация на МРЗ е извършвана почти ежегодно (като само през 2010 запазва нивото си непроменено), понякога дори два пъти в годината (напр. 2011 и 2012 г). Минималните осигурителни прагове са актуализирани ежегодно.

На основата на какви критерии се определя и актуализира размера на МРЗ за страната?

Към настоящия момент няма нормативно обоснован механизъм, правила за по-обосновано определяне размера на МРЗ. Този пробем е осъзнат и адресиран в Проект за Постановление на Министерски съвет от януари 2013.

В социално-икономически анализ на политиките на МТСП, от 2011, липсата на механизъм за определяне размера на МРЗ за страната е оценен като слаб аспект на политиката на Министерството. Така, през 2011, МРЗ и механизмите за нейното определяне - принципите, процедурите,условията за определяне и изменение, получават специално внимание (http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1543).

През 2012, е създадена специализирана работна група, която да прегледа нормативната уредба в областта на договарянето и работната заплата. Неблагоприятните и променливи икономически обстоятелства и тенденции обаче оказват влияние на позициите на социалните партньори и след продължителни дебати и преговори в различен формат не се достига до споразумение за конкретен механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да стои в основата на развитието на системата на доходите. (http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=2593&catid=12).

Какъв е определеният размер на линията на бедност в страната? (в национална валута)

Линията на бедност за страната, от 1ви януари 2013, е 241 лева (123,22 EUR) или само с два лева по-ниска от нетния размер на МРЗ от 243 лева (124,24 EUR). Линията на бедност е определена с Постановление на Министерски съвет N 252/12 Октомври 2012.

С каква честа е актуализирана линията на бедност?

Линията на бедност като показател се въвежда и изчислява в България от 2007 г. Актуализира се ежегодно с Постановление на Министерски съвет.

Кога е направена последната актуализация на линията на бедността? (година/месец)

Последната актуализация на линията на бедност в България влиза в сила от 1ви януари 2013, с Постановление на Министелски съвет N 252 от 12 октомври 2012.

Как се отнася МРЗ към линията на бедност като процентно отношение?

От 1ви януари 2013 нетният размер на МРЗ за страната (243 лева/124 EUR) почти се изравнява с линията на бедност (241 лева/123 EUR).

Какъв е обхвата/разпространението на МРЗ на пазара на труда (наети на минимална работна заплата)?

По данни на КНСБ, на минимална работна заплата при пълно работно време към края на септември 2012 г. са наети 130 518 души, или 6.2% от всички наети .

Как се регулира спазването на трудовото законодателство по отношение на МРЗ?

Съгласно Чл. 399. от КТ, цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности (вкл. трудово възнаграждение) се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ) към министъра на труда и социалната политика. Синдикалните организации имат сигнална функция.

Съгласно Чл. 406. (1) синдикалните организации имат право да сигнализират контролните органи за нарушения на трудовото законодателство, както и да искат административно наказание за виновните лица. ГИТ си сътрудничи и с редица държавни институции: Национална Агенциия по Приходите, Национален Осигурителен Институт, и др.

Какви са наказанията при нарушение на трудовото законодателство по отношение на МРЗ?

Съгласно Чл. 412а. от КТ, за нарушения на трудовото законодателство се налагат следните видове административни наказания: 1. глоба - на физическите лица; 2. имуществена санкция - на юридическите лица и за едноличните търговци.

Често ли са прилагани наказанията?

В Закона за инспектиране на труда, както и в Плана за изпълнение на дейността на ГИТ (2008-2012), няма информация за честотата на прилагане на наказания в резултат на нарушения на трудовото законодателство свързани с възнагражденията и МРЗ.

Участват ли представители на синдикатите и работодателите при процедурите по проверка и контрол?

Да, ГИТ работи в сътрудничество със синдикалните и работодателски организации. С национално представените синдикални организации на КНСБ И КТ "Подкрепа" има и сключено Споразумение за сътрудничество при наблюдение спазването на трудовото законодателство. http://www.gli.government.bg/page.php?c=26

Към кого работниците могат да отправят оплаквания/сигнали за нарушения свързани с трудовото възнаграждение (вкл. случаи на заплащане под нивата на минималното трудово възнаграждение).

Индивидуалните сигнали за нарушение на трудовото законодателство (вкл. възнаграждения) обикновено се отправят към ГИТ. ГИТ, но също и МТСП, имат горещи телефонни линии за сигнали за нарушения. (http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17#hotline). Синдикатите като представители на работниците и служителите също имат пряко наблюдение върху проблемите свързани с трудовото възнаграждение.

loading...