Задачи

 • Придружават и упътват туристите при круизи и разглеждане на за- бележителности
 • Описват и предоставят информация за интересни места и излож- бени обекти, отговарят на различни въпроси
 • Посрещат и регистрират посетители и туристи, издават необходи- мите идентификационни карти или спомагателни средства за без- опасност
 • Провеждат образователни мероприятия за ученици
 • Осигуряват физичската безопасност на групите и извършват дей- ности по осигуряване на първа помощ или ръководят евакуации- те при спешни случаи
 • Разрешават всякакви проблеми, свързани с туристически маршру- ти, услуги или настаняване
 • Контролират действията на туристите в съответствие с правилата, туристическите норми и мерки за безопасност
 • Раздават брошури, показват аудио-визуални материали, както и обясняват реда и действията по време на туристическите обиколки
 • Придружават посетителите при посещение на туристически обек- ти, например музеи, изложби, тематични паркове, фабрики и дру- ги индустриални обекти

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...