Обезщетение при безработица

Обезщетение при безработица

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внасяни осигурителни вноски във фонд "Безработица" в продължение на най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта; не са добили право на пенсия за старост или професионална пенсия за ранно пенсиониране;  не са наети на работа. Обезщетения за безработица се изплащат от 4 до 12 месеца, в зависимост от продължителността  на общия осигурителен стаж на лицето, както следва: обезщетения за безработица в продължение на 4 месеца се изплащат  за период до 3 години осигурителен стаж; обезщетения за безработица в продължение на  6 месеца за 3 до 5 години осигурителен стаж; обезщетения за безработица в продължение на 8 месеца за 5 до 10 години осигурителен стаж; обезщетения за безработица в продължение на 9 месеца за 10 до 15 години осигурителен стаж; обезщетения за безработица в продължение на 10 месеца за 15 до 20 години осигурителен стаж; обезщетения за безработица в продължение на 11 месеца за 20 до 25 години осигурителен стаж; и обезщетения за безработица за 12 месеца за повече от 25 години осигурителен стаж.

Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание, с тяхно съгласие, или поради неправомерно поведение, получават минималния размер на обезщетението за безработица за период от 4 месеца.

Лице, останало без работа в рамките на три години от предишно право на обезщетение за безработица, получава  обезщетение в продължение най-много на 4 месеца. 

Дневното обезщетение за безработица е 60% от средните доходи на осигуреното лице през последните 24 месеца. Обезщетението за безработица не може да бъде по-ниско от фиксираната минимална сума. Минималният размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване  и е 7.20 лв за 2014.

източници: §54A-H на Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г.

loading...
Loading...