Компенсация

Обезщетение за извънработно време

Нормалната продължителност на петдневната работната седмица е осем часа на ден и четиридесет часа на седмица. Въпреки това, работодателите могат да въведат "удължено работно време", което  означава до 48 часа на седмица,  за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно. Намалено работно време (шест до седем часа дневно) е разрешено за малолетни и непълнолетни (под 18 години) или служители, които работят при специфични условия и при неизбежни житейски или здравословни рискове. Министерският съвет определя работните позиции, за които се прилага намалено работно време.

При ненормиран работен ден работодателят може да изиска работниците и служителите  да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време (до 12 часа на ден) за приключване на работата, ако и когато това е необходимо. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на работодателя. Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд.

Налице е също разпоредба за работа на смени. Има три различни типа смени. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд; нощна смяна включва четири или повече часа работа през нощта; и дневна смяна има по-малко от четири часа работа през нощта. Максималната продължителност на една смяна не може да бъде повече от 12 часа като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време.  Две непрекъснати/последователни работни смени също са забранени. Работата на непълно работно време се допуска обаче, ако работник на непълно работно време трябва да работи най-малко четири часа на ден, за да получи трудово възнаграждение. Поради производствени причини, работодателят може, с писмена заповед, да удължи работното време в някои дни, като го компенсира с по-кратко работно време в други дни, след предварителна консултация с представители на профсъюзите и представители на служителите.  Работното време се изчислява  спрямо работните дни на дневна база. Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време на седмична или по-дълга продължителност  за работниците с ненормиран работен ден.   

Извънреден труд е работата, извършена над договорените работни часове, със съгласието на работодателя или на съответния ръководител и е по принцип забранена.  Извънреден труд се допуска по изключение в следните случаи: извършване на работа, свързана с отбраната на страната; предотвратяване, управление и смекчаване на последиците от бедствия; за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и комуникационни връзки и оказване на медицинска помощ;  спешен ремонт на машини или оборудване на работните помещения; завършване на работа, която не може да се извърши в рамките на нормалното работно време; и за извършване на интензивна сезонна работа.

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа. Продължителността на извънредния труд не може да надвишава 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец; 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица; 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Въпреки това тези ограничения за извънреден труд не се прилагат в случаи касаещи националната отбрана; в случаи на бедствие или възстановяване на комуникационни услуги и предоставяне на медицинска помощ.

Извънредния труд е забранен за непълнолетни (под 18 години); бременни работнички и на работнички в напреднал етап на лечение ин-витро; майки с деца до 6-годишна възраст или майки, които се грижат за деца с увреждания, освен с тяхно писмено съгласие; трудоустроени работници или служители; работници, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.


Работникът има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не се спазват правилата на Кодекса на труда или друг нормативен акт или колективен трудов договор.

Работници и служители, които не са навършили 18 години, имат право на намалено работно време. Общото работно време на работниците под 18 години, не може да надвишава 40 часа на седмица.

Действителният процент за извънреден труд се определя чрез споразумение между работника и работодателя. Въпреки това, той не може да бъде по-малко от 150% от нормалната ставка на заплащането за извънреден труд в работни дни; 175% от нормалната ставка на заплащането за работа през почивните дни; 200% от нормалната ставка на заплащането за работа на официални празници; и 150% от нормалната ставка на заплащането за работа при сумирано изчисляване на работното време  на седмична или по-дълга база.

За извънреден труд, положен в работни дни от работници с ненормиран работен ден, не се заплаща трудово възнаграждение.

източници: §136-150 и 262-263 от Кодекса на труда 1986 г., последно изменен през 2014 г.

Обезщетение за нощен труд

Нощен е трудът, който се полага от  работниците от 22.00 часа до 06.00 часа , а за непълнолетни работници  – от 20.00 до 06.00 часа

Работници, чието работно време включва най-малко три часа от нощните часове (22.00-06.00 часа) се считат за работещи през нощта.

Нормалната продължителност на работното време  през нощта е до седем часа и до тридесет и пет часа седмично при петдневна работна седмица.

За ефективно полагане на нощния труд работодателят е длъжен да осигурява на работещите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия.

Нощният труд е забранен за непълнолетни (под 18-годишна възраст), на бременни работнички и  на работнички в напреднал стадий на лечение ин-витро; майки с деца до 6-годишна възраст или майки, които се грижат за деца с увреждания, освен с тяхно писмено съгласие; трудоустроени работници или служители; работници, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.


Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от Министерския съвет
За всеки отработен нощен час  на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.  Ако се преобразува в проценти, 0,25 лв. е 12,31% от текущата почасова минимална работна заплата  2,03 лв. Освен това, нощната продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното за пълен работен ден.

 

По този начин българското законодателство предвижда едновременно  увеличено заплащане и намалено работно време за работещите през нощта.

източници: § 8 и 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за 2009; §140 и 261 от Кодекса на труда 1986 г., последно изменен през 2014 г.

Компенсаторни Почивки / Почивни дни

Няма ясна разпоредба за почивка като компенсация за работа на официален празник. В случай на извънреден труд, полаган през  почивните дни в края на седмицата, работниците имат право, в допълнение към  премийното плащане, да получатпочивка от най-малко 24 часа, през следващата работна седмица.

източници: §153 (4) от Кодекса на труда 1986 г., последно изменен през 2014 г.

Почивни дни/Обезщетение през официални празници

Предвидено е  допълнителното заплащане за тези, които работят през почивните дни в края на седмицата и официални празници.
Положеният извънреден труд на работниците се заплаща с увеличение 175% от нормалната ставка на заплатите, ако те работят в събота и неделя и  200% от нормалната ставка за работна заплата за работа на официални празници. Тези по-високи ставки на възнаграждение през почивните дни зависят също така и от това дали работата се счита за извънреден труд или не.

източници: §262-264 на Кодекса на труда 1986, последно изменен през 2014 г.

Правилник за обезщетение

  • Кодекс на труда 1986 г., последно изменен през 2017 г. / Labour Code 1986, last amended in 2017
  • Наредба за структурата и организацията на работната заплата за 2009 / Ordinance on Structure and Organization of Wages 2009
loading...
Loading...