Сигурност на работното място

Писмен трудов договор

Трудовите договори се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Трудовият договор се сключва между работника и работодателя преди постъпване на работа. Трудовият договор се сключва в писмена форма. В тридневен срок от сключването  и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят е длъжен да уведоми  за това  Националния осигурителен институт. Работодателят е длъжен да предостави на работника преди постъпването му на работа копие от подписан трудов договор, както и  копие от уведомлението, заверено от Националния осигурителен институт. Работникът е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на горепосочените документите, освен ако страните са уговорили друг срок.

Трудовият договор трябва да съдържа данни за страните по договора  и да определя мястото на работа; наименованието на длъжността и характера на работата; началото на изпълнението на договора; времетраенето на трудовия договор; размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски ; срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор; основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане; продължителността на работния ден или седмица. С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, , които са по-благоприятни за работника или служителя от установените по силата на закона или с колективния трудов договор.


Ако има промяна в трудовото правоотношение работодателят е длъжен да предостави на работника необходимата информация в писмена форма, съдържаща подробности относно промените, не по-късно от един месец след влизане в сила на промяната.

При писмено заявление от страна на служителя, работодателят е длъжен да издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи фактите по трудовото правоотношение в рамките на 14 дни от заявлението.

При писмено заявление от страна на служителя, работодателят е длъжен да предостави обективна и справедлива оценка на работата на служителя и на професионалните му качества, както и справедлива препоръка, когато служителят кандидатства за работа при друг работодател.

 

Поправките от 2015 г. в Кодекса на труда създават специално задължение на работодателите да водят трудово досие на всеки служител. Това "трудово досие" следва да бъде създадено в началото на трудовото право отношение и да се води за цялата му продължителност. Служителят вече има право да получава заверени копия от съхраняваните документи.източници: §61-66 на Кодекса на труда 1986, последно изменен през 2014 г.

Срочни договори

Срочните договори се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Като общо правило, трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго.  Освен за неопределен период, трудовият договор може да бъде срочен. Трудовият договор за неопределено време не може да се трансформира в срочен договор, освен при изричното желание на работника, изразено писмено.


Като общо правило, Кодекса на труда забранява наемането на работници със срочен договор  за изпълнение на задачи с постоянен характер. Но съществуват изключения, когато това е позволено.

Срочен трудов договор се сключва за срок от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго; до приключване на конкретна работа; за временно заместване на работник, който отсъства от работа; за работа на длъжност, която трябва да бъде заета чрез конкурс или изпит и за времето, докато тази длъжност се заема въз основа на конкурс; и за определен мандат, когато такъв е определен от съответния орган. Срочен трудов договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с ново постъпващи  работници в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

 

По изключение срочен трудов договор за срок най-малко от една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника. В тези случаи срочният трудов договор  със същия работник за същата работа може да се сключва повторно само веднъж  след срок най-малко една година.


Срочният трудов договор, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок пет или повече работни дни. Работници със срочен трудов договор имат същите права като тези на работници с безсрочни трудови договори. Максималната продължителност на индивидуален срочен трудов договор е три години (36 месеца). Не са позволени подновявания на срочен трудов договор.

Поправките в Кодекса на труда дава право на регистрираните земеделски стопани да сключват еднодневни или краткосрочни сезонни трудови договори за земеделска работа, ако професията не изисква специална квалификация, и само за извършването на конкретна работа в областта на земеделието. Тези договори не се регистрират в Националната агенция по приходите, но се заверяват от Инспектората по труда. Такива еднодневни договори не могат да се сключват за повече от 90 дни в годината.


източници: §67-69 на Кодекса на труда 1986, последно изменен през 2014 г.

Изпитателен срок

Изпитателния срок се регулира по реда на Кодекса на труда. Изпитателния срок е необходим  за тестване на способността на даден работник за извършване на съответната работа. Също така изпитателният срок служи  на работника да  провери дали работата е подходяща за него.

Максималната продължителност на изпитателния срок е шест месеца. Кодекса на труда не предвижда различни видове изпитателни срокове за различните видове договори или работни места.

източници: §70 на Кодекса на труда 1986, последно изменен през 2014 г.

Наредба за условията на труд

  • Кодекс на труда 1986 г., последно изменен през 2017 г. / Labour Code 1986, last amended in 2017
  • Постановление № 72/1986 за работното време, почивките и отпуските, последно изменение през 2012 г. / Decree No. 72/1986 on hours of work, rest and leave, last amended in 2012
loading...
Loading...