Социално осигуряване

Пенсионни права

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при достигане на пенсионна възраст и  натрупване на определен брой години осигурителен стаж. Мъжете имат право на пенсия за старост при навършване на 63 години и 8 месеца при 37 години и 8 месеца осигурителен стаж. Жените имат право на пенсия за старост при навършване на 60 години и 8 месеца при 34 години и 8 месеца осигурителен стаж. Лицата, които не отговарят на изискването за осигурителен стаж, имат право на пенсия при навършване на 65 години и 8 месеца при не-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст при 37 години осигурителен стаж за жените и 65-годишна възраст при 40 години осигурителен стаж за мъжете съответно през 2021 г. Пенсионна възраст за лица, които не притежават необходимите осигурителни вноски, се увеличава с 4 месеца за една календарна година до достигане на 67-годишна възраст (през 2018 г.).

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството е по-малък от гарантирания минимален доход.

Тази пенсия се предоставя на лица, които нямат право на пенсия за старост, поради не достатъчен размер  на социалните застраховки.

Пенсия за старост е 1.1% (1.2% от 2017 г.) от облагаемия доход за всяка година осигурителен стаж. Облагаемият доход, използван  за изчисляване на пенсията, се намалява пропорционално на годините на трудовият стаж. Минималната пенсия за старост при навършване на  пенсионна възраст е 154.50 лв.

източници: §68-70 на Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г.

Наследници

В случай на смърт на работник или пенсионер, наследствената пенсия се определя като процент от личната пенсия на починалото осигурено лице, както следва: 50% при един наследник; 75% при двама наследници; и 100% при трима и повече наследници. Наследствена пенсия се предоставя като обща сума за всички лица, които имат право (съпруг, деца, родители) и се разделя по равно между тях. Минималният размер на наследствената пенсия  не може да бъде по-малко от 75% от пенсията за старост (154,50 лв).

източници: §80-84 на Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г.

Пенсия по инвалидност

Осигурените лица имат право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си (50% или повече)  завинаги или за продължително време.

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността. Няма изискване за минимален период на осигурителния стаж за лица под 20 години, или за лица, оценени като слепи. Изисква се: една година осигурителен стаж за лица на възраст 25 до 29 години; три години за лица под 30 години; и пет години за лица  на възраст 30  или повече години.
Размерът на пенсията се основава на броя на годините осигурителен стаж, облагаем доход, възраст на застрахования, ако е по-млад от нормалната възраст за пенсиониране, и степента на  загубата на работоспособност. Размерът на пенсията за инвалидност е 85-115% от минималната пенсия за старост (154.50 лв) в зависимост от степента на загуба на работоспособност.

източници: §71-77 на Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г.

Регламентиране на социалното осигуряване

  • Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014
loading...
Loading...