Принудителен труд

Забрана за насилствен и принудителен труд

В съответствие с българската Конституция, никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. В Наказателният кодекс също има разпоредби относно принудителния труд.

Лице, което набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора  с цел използването им за  развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни  органи,  или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 3 000 до 12 000 лв. Извършителят се наказва с  лишаване от свобода за срок от три до десет години и глоба от 10 000 до 20 000 лв, ако горепосоченото деяние е извършено по отношение на лице, не навършило осемнадесет години; чрез използване на принуда или заблуда; чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода; чрез злоупотреба с положение; чрез злоупотреба с власт;  чрез обещаване, даване или получаване на подкуп.

източници: §48 от Конституцията на България 1991 г., последно изменена през 2007 г.; §159-А от Наказателния кодекс 1968 г., последно изменен през 2014 г.

Свобода за смяна работата и право на напускане на работа

Изисква се предизвестието за прекратяване на договора да бъде едно и също за работника и работодателя.

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, освен ако страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 90 дни (три месеца). Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Работниците имат право да прекратят договора с или без предизвестие. Изчерпателен списък на основания, които позволяват на даден работник да прекрати договора без предизвестие, се предоставя по реда на Кодекса на труда.

източници: §326-327 на Кодекса на труда 1986, изменен през 2014 г.

Нехуманни условия на труд

Продължителността на работното време в  в България е 40 часа седмично. Общата продължителност на извънредния труд, извършена от работника или служителя в рамките на една календарна година не може да надвишава 150 часа. Продължителността на извънредния труд не може да надвишава 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец; 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица; 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни. Тези ограничения за извънреден труд не се прилагат в случай на извънреден труд  във връзка с националната отбрана; в случай на бедствие или възстановяване на комунални услуги и предоставяне на медицински помощ. Също така максималната продължителност на работното време, включително извънредния труд не може да надвишава 46 часа дневен и 44 часа нощен труд.

източници: §146 на Кодекса на труда 1986, изменен през 2014 г.

Регламентиране на принудителния труд

  • Конституция на Република България 1991 г., последно изменена през 2007 г. / Constitution of Bulgaria 1991, last amended in 2007
  • Кодекс на труда 1986 г., последно изменен през 2017 г. / Labour Code 1986, last amended in 2017
  • Наказателен кодекс 1968 г., последно изменен през 2014 г. / Penal Code 1968, last amended in 2014
loading...
Loading...