Закрила

Безопасна работа

Работодателят не може да разпореди бременна работничка, работничка, която кърми или работничка в напреднал етап на  ин-витро лечение да изпълнява работа, която ги излага на опасност или застрашава тяхното здраве или безопасност. Тези работнички също така имат право да откажат да изпълнят работа, която е определена като вредна (за майката или детето) след оценка на риска.

В съответствие с изискванията  на здравните органи, работодателят е длъжен да вземе необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време, с оглед премахване на риска за безопасността и здравето на бременните и кърмещите жени работнички. Ако тази промяна в условията на труд и работно време не е възможна по технически или обективни причини, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки, за осигуряване на подходяща работа на работничката.

Работничка получава възнаграждение за извършената работа. Ако то е по-ниско от заплатата на предишната работа, тя има право на парично обезщетение за разликата в заплащането. 
Работодателят не може да командирова бременна работничка или майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.

През 2015 г. бе приета нова наредба за подобряване на условията на труд за бременните работнички и кърмещите майки, която изисква от работодателите да оценят рисковете за здравето и безопасността на бременните и кърмещите работнички и да планират подходящи мерки за предотвратяване на такъв риск. Работодателят е задължен да информира работниците за оценката на риска и мерките (които се предприемат), за да се предотвратят тези рискове. Работодателят е задължен също да предприеме необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и работното време на работника, за да се елиминира риска. Ако корекцията в условията на труд и работно време не е технически възможно или обективно изпълнимо, работодателят трябва да вземе необходимите мерки, за да премести работника на друга работа. Наредбата допълнително определя неизчерпателен списък на работни дейности, които са забранени за бременни и кърмещи работнички. Подземни минни работи са забранени както за бременни, така и за кърмещи работнички.

Източници: §307-310 на Кодекса на труда от 1986 г., последно изменение от юли 2018 г.; последно изменение от януари 2016 г., Кодекс на труда от 1986 г., последно изменение от 2016 г.; Наредба за подобряване на условията на труд за работещите бременни и кърмещи майки от 2015 г. (НАРЕДБА № РД-07-4 ОТ 15 ЮНИ 2015 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА БРЕМЕННИ РАБОТНИЧКИ И НА РАБОТНИЧКИ РОДИЛКИ ИЛИ КЪРМАЧКИ)

Закрила при уволнения

Бременна работничка може да бъде уволнена, с или без предизвестие, само при определени обстоятелства, описани в закона.

Служител, който ползва  отпуск по бащинство, отпуск по майчинство или родителския отпуск, както е предвидено в §163 на Кодекса на труда (410 дни отпуск), може да бъде освободен от длъжност само , при закриване на  предприятието.  Работодателят може да освободи от длъжност служителки, майки на деца под 3-годишна възраст  само с предварително съгласие на инспекцията по труда.

Бременна работничка или работничка в напреднал стадий на  ин-витро лечение може да бъде освободена със или без предизвестие при следните случаи.

С предизвестие работничката може да бъде уволнена в следните случаи: при закриване на предприятието; при отказ на работничката да се премести, когато предприятието се мести; при възстановяване на работник, уволнен неправомерно  и неговата/нейната позиция е заета от  бременната работничка; когато изпълнението на договора е обективно невъзможно. Без предизвестие уволнение е възможно по причини, свързани с поведението на работничката (поради задържане за изпълнение на присъда, ако работникът е лишен от научна степен, поради нарушение на  дисциплина и т.н.), както е предвидено в член 330 от Кодекса на труда.

източници: §163, 328, 330 и 333 от Кодекса на труда 1986 г., изменен през 2018 r.

Право за връщане на същата длъжност

Правото за връщане не е изрично предвидено в  Кодекса на труда, но това е регламентирано в разпоредбите, касаещи закрила при уволнения.  Работничката  има право да се върне на работното си място, ако е защитена от уволнение по време на отпуска си по майчинство.

източници: §163, 328, 330 и 333 от Кодекса на труда 1986, изменени през 2018 г.

loading...
Loading...