Закрила

Безопасна работа

Работодателят не може да разпореди бременна работничка, работничка, която кърми или работничка в напреднал етап на  ин-витро лечение да изпълнява работа, която ги излага на опасност или застрашава тяхното здраве или безопасност. Тези работнички също така имат право да откажат да изпълнят работа, която е определена като вредна (за майката или детето) след оценка на риска.

В съответствие с изискванията  на здравните органи, работодателят е длъжен да вземе необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време, с оглед премахване на риска за безопасността и здравето на бременните и кърмещите жени работнички. Ако тази промяна в условията на труд и работно време не е възможна по технически или обективни причини, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки, за осигуряване на подходяща работа на работничката.

Работничка получава възнаграждение за извършената работа. Ако то е по-ниско от заплатата на предишната работа, тя има право на парично обезщетение за разликата в заплащането. 
Работодателят не може да командирова бременна работничка или майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.

източници: §307-310 на Кодекса на труда 1986, изменени през 2014 г.

Закрила при уволнения

Бременна работничка може да бъде уволнена, с или без предизвестие, само при определени обстоятелства, описани в закона.

Служител, който ползва  отпуск по бащинство, отпуск по майчинство или родителския отпуск, както е предвидено в §163 на Кодекса на труда (410 дни отпуск), може да бъде освободен от длъжност само , при закриване на  предприятието.  Работодателят може да освободи от длъжност служителки, майки на деца под 3-годишна възраст  само с предварително съгласие на инспекцията по труда.

Бременна работничка или работничка в напреднал стадий на  ин-витро лечение може да бъде освободена със или без предизвестие при следните случаи.

С предизвестие работничката може да бъде уволнена в следните случаи: при закриване на предприятието; при отказ на работничката да се премести, когато предприятието се мести; при възстановяване на работник, уволнен неправомерно  и неговата/нейната позиция е заета от  бременната работничка; когато изпълнението на договора е обективно невъзможно. Без предизвестие уволнение е възможно по причини, свързани с поведението на работничката (поради задържане за изпълнение на присъда, ако работникът е лишен от научна степен, поради нарушение на  дисциплина и т.н.), както е предвидено в член 330 от Кодекса на труда.

източници: §163, 328, 330 и 333 от Кодекса на труда 1986 г., изменен през 2014

Право за връщане на същата длъжност

Правото за връщане не е изрично предвидено в  Кодекса на труда, но това е регламентирано в разпоредбите, касаещи закрила при уволнения.  Работничката  има право да се върне на работното си място, ако е защитена от уволнение по време на отпуска си по майчинство.

източници: §163, 328, 330 и 333 от Кодекса на труда 1986, изменени през 2014 г.

loading...
Loading...