Семейни отговорности

Бащинство

Бащите имат право на отпуск по бащинство по Кодекса на труда. Бащите имат право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписването му от лечебното заведение

Дневното парично обезщетение се равнява на 90% от среднодневния доход на бащата за последните 12 месеца, но не повече от среднодневното нетно възнаграждение за периода.

Отпуска по бащинство е платен отпуск и обезщетението се равнява на 90% от среднодневната надница  или на осигурителния доход на бащата. Отпуск по бащинство се финансира чрез държавно обществено осигуряване.
Работникът трябва да има  минимум 12 месечен осигурителен стаж  за да получи право на отпуск по бащинство.

източници: §163.7 на Кодекса на труда 1986 г., изменен през 2014 г.; § 1, 41, 48, 50 (6) от Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г.

Родителски отпуск

След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката  има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Със съгласието на майката, този отпуск може да бъде предоставен на бащата.

По време на срока на родителския отпуск, не се изплащат заплати. Въпреки това, ако родителският отпуск  се счита за част от отпуска по майчинство (410 дни),  на работника са изплатени 90% от заплатата  в продължение на поне 183 дни на родителския отпуск (след като детето навърши шест месеца). Заплатите се изплащат чрез държавното обществено осигуряване.

източници: §163 и 164 от Кодекса на труда 1986 г., изменен през 2014 г.; § 1, 41, 48, 50 (7) от Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г.

Възможност за гъвкаво работно време за родители / Баланс между работа и личен живот

Няма ясна разпоредба за гъвкаво работно време за родителите с малки деца. Въпреки това, съществува разпоредба за работа на непълно работно време (най-малко четири часа на ден) за период до три месеца в рамките на една календарна година. Работодателите са задължени също така, да улеснят доколкото е възможно, прехода от пълно  към непълно работно време.

Работничка  - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно при същия или при друг работодател.

След прекъсване на  надомната работа, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, работодателят е длъжен на осигури на работничката работата, която е изпълнявала преди това, а ако длъжността е съкратена -  друга подходяща работа.

Когато работничката премине на надомна работа при друг работодател, трудовото правоотношение с работодателя, при когото е на работа към деня на преминаването, не се прекратява, а работничката  се намира в неплатен отпуск. Когато тя престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, неплатеният отпуск се прекратява. Ако длъжността е съкратена, работодателят й осигурява друга подходяща работа.

източници: §138-A & 311 от Кодекса на труда 1986, изменени през 2014 г.

Наредба за условията на заетост за родители

  • Кодекс на труда 1986 г., последно изменен през 2017 г. / Labour Code 1986, last amended in 2017
  • Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014
loading...
Loading...