Здраве и безопасност

Отговорности на работодателя

Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите в съответствие с разпоредбите на здравеопазването и безопасни условия на труд.

Работодателите трябва да гарантират здравето и безопасността на работниците като прилагат необходимите мерки, включително: мерки за предотвратяване на професионалните рискове; предоставяне на информация и обучение; осигуряване на необходимата организация и средства. Работодателите се задължават да извършват оценка на риска на работното място; предприемат необходимите мерки за избягване на рисковете; ограничаване на рисковете при източника на възникването му; и оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати.

Източници: §4 на Закон за здравословни и безопасни условия на труд  от 1997 г., последно изменен през 2018 г.

Безплатна защита

Работодателите са задължени да използват колективни мерки за безопасност , за предпочитане с използване на лични предпазни средства. Работодателите са длъжни редовно  да проверяват и поддържат в добро работно състояние  личните предпазни средства и средствата за лична и колективна защита.

В случай при риск за здравето и безопасността, който не може да бъде отстранен по друг начин, се използват лични предпазни средства. Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата.

Работниците са длъжни да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение. Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място има допълнителни разпоредби относно използването на лични предпазни средства.

Източници: §4, 7, 10 и 34 на Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., последно изменен през 2018 г.

Обучение

Работодателите са длъжни да гарантират здравето и безопасността на работниците, като предоставят необходимата  информация и обучение.

Работодателите не трябва да допускат  работници  до места, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота или лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани. 

Работодателят е длъжен да осигури на работника инструкции за професионалното здраве и безопасност, както и обучение, съответстващо на длъжността на служителя преди  започване на  работа или промяна на работно място. Тази инструкция или обучение се повтарят, в случай на промяна или модернизиране на работното оборудване или технология. Работодателят поема всички разходи за провеждане на обучението, което се провежда в работно време. Обучението по въпросите на здравето и безопасността, се провежда периодично, като се отчитат нови или променени рискове.

Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни: да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и препарати, транспортни средства и друго работно оборудване; да използват правилно личните предпазни средства и специално работно облекло; да  не отстраняват или променят без разрешение средствата за колективна защита; да информират незабавно работодателя или длъжностните лица  за всяка ситуация, която представлява или може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата  за колективна защита; да съдействат на  работодателя или на съответните длъжностни лица. 

Източници: §4, 16, 26 и 34  на Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., последно изменен през 2018 г.

Инспекция по труда

Инспекция на труда в България е регламентирана в Закона за инспектиране на труда 2008 г. Цялостният контрол по спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“). Осъществяването на контрол по спазването на трудовото законодателство се изпълнява също така и от други държавни органи.

Констатациите и предписанията на инспекторите по труда по отношение на спазването на законодателството са вписани в ревизионна книга. Работодателите са длъжни да имат ревизионна книга, в която да вписват констатациите и предписанията на контролните органи и при поискване да  им предоставят тази книга.  Инспектирането на труда включва контрола по спазване на трудовото и осигурителното законодателство и специализирания контрол по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Има повече от десет различни контролни органи, ангажирани в инспекцията на труда в България.

източници: §399-401 и 408 от Кодекса на труда 1986 г., последно изменен през 2018 г.; Закон за инспектиране на труда 2008 г., последно изменен през 2015 г.

Правилник за здраве на работното място

  • Здраве и безопасност при работа от 1997 г., последно изменен през 2014 г. / Health and Safety at Work Act 1997, last amended in 2014
loading...
Loading...