Малолетни и младежи

Минимална възраст за трудова заетост

Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, под 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на леки работи. Леки са работи, които не са опасни или вредни за здравето и за правилното  физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в  професионални и обучителни програми.

Малолетни лица, не навършили 16 години, се приемат на работа след обстоен медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие. Непълнолетни лица, не навършили 16 години, се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда.

Работодателите полагат особени грижи за труда на лицата, не навършили 18 години, като им създават облекчени условия за работа и възможности  за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване. Работодателите са длъжни да информират непълнолетните работници  и техните родители за възможните рискове на работното място и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Работното време на работниците, не навършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица.  Малолетни работници, имат право на платен годишен отпуск в размер на най-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години

източници: §301-305 на Кодекса на труда 1986, изменен през 2014 г.

Минимална възраст за опасен труд

Минималната възраст за наемане на работа в условия на опасен труд е 18 години. Забранява се приемането на лица от 16 до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Непълнолетни лица се приемат на работа след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. Непълнолетни лица се наемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Непълнолетните лица не могат да бъдат ангажирани за работа,  която е : извън техните физически или психически възможности; свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие, особено с токсични агенти, карциногенни агенти, причиняващи наследствено генетично или вътре-утробно увреждане; свързана с вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват постоянно неблагоприятно въздействие върху здравето; в условия на радиация; при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации; свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа или психическа незрялост. Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица под 18 години съдържа изчерпателен списък на работи, забранени за лица под 18 години. Нощен  и извънреден труд е забранен за лица под 18-годишна възраст.

Лице, което наеме на работа друго лице, не навършило 18-годишна възраст без надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода за срок до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева. Ако същото деяние (без  разрешение) е извършено по отношение на лице, не навършило 16-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода за срок до една година и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.

Ако горепосоченото деяние се повтори, наказанието е лишаване от свобода за срок до една година и глоба от две хиляди до пет хиляди лева  за наемане на работници под 18 години и лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до осем хиляди лева за наемане на работници под 16 години.

източници: §140, 147 и 301-305 от Кодекса на труда 1986 г., изменен през 2014 г.; Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица под 18 години; §192-А от Наказателния кодекс 1968 г., последно изменен през 2014 г.

Регламентиране на детският труд

  • Кодекс на труда 1986 г., последно изменен през 2017 г. / Labour Code 1986, last amended in 2017
  • Наказателен кодекс 1968 г., последно изменен през 2014 г. / Penal Code 1968, last amended in 2014
  • Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица под 18 години / Ordinance No. 6 of July 24, 2006 on Terms and Procedure for Giving Work Permits to Persons under 18 Years
loading...
Loading...