Майчинство и работа

Майчинство

Жени работнички имат право на отпуск по бременност и раждане от 410 дни, 45 дни, които трябва да се използва задължително преди раждането (45 дни преди раждането и 365 дни след раждането ). Ако поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.

Ако детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката не е възстановена след 42-ия ден този отпуск се продължава по преценка на здравните органи. Отпускът по майчинство се прекратява от следващия ден.

източници: §163 на Кодекса на труда 1986, изменени през 2014 г.

Доход

По време на отпуска по майчинство, жените работнички имат право на парично обезщетение при условия и суми, посочени в Кодекса за социално осигуряване. Работничката трябва да има дванадесет месеца застрахователен трудов стаж за  получаване за парични обезщетения. Работничките имат право на парични обезщетения за период от  410 дни, от които 45 дни са преди раждане на дете. Паричното обезщетение е в размер на 90% от среднодневна надница или на среднодневния осигурителен доход . Обезщетенията се изплащат от държавното обществено осигуряване. При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане. В останалите случаи, паричното обезщетение се изплаща за срока на отпуск по майчинство.

източници: §163 и 164 от Кодекса на труда 1986 г., изменен през 2014 г.; § 1, 41, 48, 50-52 от Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г.

Безплатно медицинско обслужване

Медицинска помощ се предоставя на работниците по Закона за здравното осигуряване. Схемата на задължителното здравно осигуряване се управлява от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК). НЗОК предоставя здравни услуги на базата на плащанията на вноски за задължително здравно осигуряване. Националната здравно-осигурителна каса заплаща за грижи за майката по време на бременността, раждането и майчинството.

източници: § 45 (1) (6) от Закона за здравното осигуряване 1998 г., последно изменен през 2014 г.

Правилник за майчинство и работа

  • Кодекс на труда 1986 г., последно изменен през 2017 г. / Labour Code 1986, last amended in 2017
  • Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014
  • Закон за здравното осигуряване 1998 г., последно изменен през 2016 г. / Health Insurance Act 1998, last amended in 2016
loading...
Loading...