Задачи

 • Регулират и обслужват неподвижни машини и апарати за рязане, раздробяване и смилане на скални маси, минерали и камъни, в за- висимост от спецификациите за съответната операция
 • Поставят блокове и плочи от камъни на машини за рязане, разряз- ване и по-нататъшна обработка
 • Комбинират минерални руди с разтворители за улесняване на по- нататъшната обработка
 • Наблюдават измервателни уреди и контролни табла, настройват кла- пани и контролни бутони за осигуряване на безопасна и ефикасна работа на оборудването, откриват повреди, подпомагат поддръжката и ремонта на машини и съоръжения
 • Сортират, нареждат на купчини и придвижват обработени минерали и камъни за опаковане, по нататъшно обработване или транспор- тиране
 • Записват информация за извършена обработка по време на смяна- та като количества, видове и размери на произведените материали
 • Сепарират метални и минерални концентрати от руди и алувиални находища чрез сгъстяване, флотация, гравитационно обогатяване, филтрация и/или магнитна и електростатична сепарация
 • Обслужват оборудване за промиване, филтриране, утаяване, пре- сяване, сортиране, извличане, смесване, отстраняване на отпадъчни материали и добиване на минерали
 • Визуално или ръчно разглеждат обработени материали за осигу- ряване на съответствие с установени стандарти и спецификации, вземат проби за лабораторни анализи
 • Наблюдават и поддържат потока от необработени скални маси, ми- нерали и камъни на транспортни конвейери за подаване към ма- шините

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...