Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти

Задачи

 • Режат, трошат, пробиват, почистват с пясък и полират бетонови продукти, каменни блокове, плочи и продукти съгласно специфи- кации за съответни операции
 • Обслужават оборудване и съоръжения за производство на цимент, вар, клинкер, включително товарене и разтоварване на компо- ненти, обслужват апарати с непрекъснато действие като помпи и конвейери
 • Проверяват производствени планове и спецификации за определяне и избиране на материали, съставки, компоненти, процедури, усло- вия и настройки за пресоване, формоване, смесване и уплътняване
 • Обслужват машини за пресоване, формоване, размесване, изпомп- ване, уплътняване, смилане и разтрошаване за производство и довършителни работи на отлети продукти от бетон и камък
 • Вземат и изпитват проби от смеси и готови продукти за съответ- ствие със спецификации и в случаи на необходимост донастройват машините
 • Подготвят и подпомагат поддръжка и ремонт на машини и апарати
 • Обслужват машини и апарати за претегляне и смесване на пясък, чакъл, цимент, вода и други компоненти за приготвяне на бетон
 • Проверяват и поддържат документация за производството, включително информация за количествата, размерите, видовете материали и произведените продукти
 • Обслужват машини и агрегати за сглобяване и пълнене на форми с бетон и смеси от изкуствени камъни, изваждане на отливки от форми и довършване на отлети изделия
 • Наблюдават машини и апарати по време на действие чрез следене на измервателни инструменти като температура и налягане, на- стройват контролните уреди и докладват за открити неизправности

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...