Задачи

 • Ръчно или машинно подготвят почвата, наторяват с изкуствени и естествени торове
 • Преглеждат, почистват, сортират, опаковат и съхраняват продукти- те, предназначени за продажба или доставка на пазара
 • Обучават и контролират работниците, заети в производството, оси- гуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и увол- няват работници и изпълнители
 • Поддържат правилния растеж на растенията чрез култивиране на почвата, пресаждане, подрязване или прореждане на растенията, инсталиране и използване на оборудване за поливане
 • Грижат се за работните (впрегатни) животни и поддържат сградите, оборудването и системите за поливане
 • Прибират реколтата и отстраняват заболелите или увредените про- дукти
 • Използват пестициди и хербициди за контрол и борба с плевелите, паразитите и болестите по растенията
 • Съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция
 • Избират и засяват семената, засаждат разсад
 • Рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продаж- би, покупки и транспорт на продукти и доставки, поддържат и во- дят документация за дейността и сделките на фермата
 • Наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на културите за отглеждане, планират и координират производството

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...