Задачи

 • Установяват контакти и източници за информация за планирани или извършени престъпления с цел предотвратяване на престъпления или устаняване на заподозрени извършители
 • Свидетелстват пред съдилища или отчитат обстоятелства и резул- тати от разследвания пред висшестоящи
 • Установяват контакти и източници за труднодостъпна или предпо- лагаема информация за обстоятелства и поведение на лица с цел предотвратяване на престъпления
 • Получават и проверяват доказателства чрез изучаване на место- престъпления за събиране на улики и веществени доказателства, извършават разпити на свидетели и заподозрени лица, анализират документи и компютърни файлове
 • Анализират доказателства за разкриване на престъпления, устано- вяване на престъпни дейности и събиране на информация за съдеб- ни производства
 • Извършват арести

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...