Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти

Задачи

 • Ремонтират, почистват и настройват механизми на инструменти за измерване на време като ръчни и други часовници
 • Настройват регулатори за време като използват дебеломери, често- томери и подобни
 • Почистват, изплакват и изсушават части от часовници като използ- ват разтвори, ултразвукови машини или машини за почистване
 • Изпитват точността на часовници като използват честотомери и друго електронно оборудване
 • Измерват точността на измервателни уреди и други записващи и контролни инструменти за намиране на дефектни части и за съот- ветствие със стандартите
 • Калибрират инструменти или скали като използват ръчни инстру- менти, компютърно и електронно оборудване
 • Проверяват детайли, връзки и задвижващи механизми за открива- не на дефекти
 • Сглобяват инструменти и устройства като барометри, предпазни вентили, жироскопи, хигрометри, скоростомери, тахометри и тер- мостати
 • Тестват, калибрират и настройват електронни, живачни и други ме- теорологични инструменти за съответствие с технически специфи- кации и схематични диаграми като използват волтметри, осцило- скопи, електронно-лъчеви тръби и други инструменти за изпитване
 • Настройват и ремонтират мачти, други поддържащи структури, помощни светлини, контролни табла, кабели и проводници, други електрически или механически устройства
 • Ремонтират и настройват оптични инструменти като микроскопи, телескопи, теодолити и секстанти
 • Проверяват монтирани устройства за съответствие със специфика- циите и осигуряване на очаквано качество и чувствителност чрез стандартни тестове

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...