Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях

Задачи

 • Съветват държавни органи и институции, предприятия и други ор- ганизации относно опазване и управление на природните ресурси, влиянието на климатичните промени и замърсяването
 • Изготвят научни доклади и отчети, в които подробно описват изследвания и нови открития и ги правят достъпни за научната общественост чрез публикуване в научни издания или представяне на конференции
 • Проектират и провеждат експерименти и тестове
 • Изследват живи организми чрез използване на различни видове специализирано оборудване, инструменти, технологии и техники като електронни микроскопи, телеметрия, системи за глобално позициониране, биотехнологии, сателитни изображения, генно ин- женерство, дигитален анализ на изображения, полимеризационни верижни реакции и компютърно моделиране
 • Провеждат изследвания в лаборатории и на терен за да разширят научните познания за живите организми правят нови открития изпитват хипотези решават проблеми в области като околна среда, селско стопанство и здравеопазване разработват нови продукти, процеси и техники за приложение във фармацията, селското сто- панство и опазването на околната среда
 • Вземат проби и събират данни за хора, животни, насекоми и рас- тения, изучават техния произход, развитие, химични и физични форми, структура, състав, живот и репродуктивни процеси
 • Идентифицират, класифицират, записват и наблюдават живи орга- низми и поддържат бази данни за тях
 • Проектират и извършват оценки за въздействието върху околната среда, за да установят промени, причинени от естествени и чо- вешки фактори

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...