Задачи

 • Изучават развъждането и отглеждането на горски дървета, методи за подобряване на растежа и последиците от намаляване на гор- ските добиви
 • Съветват относно болести по животни и растителни култури, контролиране на вредители и плевели, подобряване на почвата, отглеждане на животни и хранителни програми
 • Изучават последиците от техниките за култивиране, почви, насеко ми, болести и добри практики върху добивите в селското, горското и рибното стопанство
 • Събират и анализират данни и проби, свързани с продуктивност, храна, почва, качество на водата и други фактори, влияещи на продукцията от селското, горското или рибното стопанство
 • Проучват, планират и внедряват процедури за управление и справяне с последиците от пожари, наводнения, суша, ерозия на почвата, вредители и болести
 • Съветват относно техники за увеличаване продукцията от расти- телни култури, животни и риби, както и за алтернативни варианти
 • Разработват процедури или техники за решаване на проблеми в сел- ското стопанство и повишаване ефективността на производството
 • Изготвят научни доклади и провеждат консултантски срещи и лекции на заинтересовани групи в селското, горското и рибното стопанство
 • Управляват ресурсите в рибното и горското стопанство, за да се увеличат дългосрочните ползи при използването им за търговски или развлекателни цели и опазване на околната среда
 • Изучават миграцията на рибите, растежа, храненето и хвърлянето на хайвер и разработват методи за събиране, оплождане, инкубация и люпене на рибни яйца
 • Изследват характеристиките, капацитета на използване и продук- тивността на почвите и прилагат резултатите за разработване на подобрени практики в селското, горското и рибното стопанство
 • Изучават последиците от техниките за култивиране, почви, насеко ми, болести и добри практики върху добивите в селското, горското и рибното стопанство

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...