Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)

Задачи

 • Записват данни от проверки или тествания като тегло, температура, влагосъдържание и други показатели и количество проверени и окачествени продукти
 • Анализират данни от тествания и извършват необходими изчисление за определяне на точни резултати
 • Преглеждат и тестват продукти, части и материали за съответствие със спецификации и стандарти
 • Отстраняват или бракуват продукти, материали и оборудване, които не отговарят на спецификации и стандарти
 • Сортират и окачествяват естествени текстилни нишки предназна- чени за предене и усукване
 • Анализират и интерпретират чертежи, данни, ръководства и други материали за определяне на спецификации и процедури по про- верка и тестване
 • Маркират продукти като определят степента на качество и ста- тута – приети или бракувани
 • Измерват размери на продукти като използват линии, пергели, шублери или микрометри
 • Уведомяват специалисти с контролни функции и друг персонал относно производствени проблеми като подпомагат тяхното от- криване и отстраняване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...