Задачи

 • Уговарят приемни часове и придружават пациентите при посеще- нията им при лекари и други медицински специалисти или изпъ- лняват други поръчки
 • Предоставят психологическа помощ на пациента чрез разговори или четене на глас
 • Настаняват, повдигат, обръщат и транспортират пациенти с инва- лидни колички или подвижни легла
 • Водят записки за грижите за пациента, промените в състоянието, реакциите на грижите и лечението, информират специалистите от здравните или социалните служби
 • Планират, купуват, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните нужди и предписаните диети
 • Помагат на родителите и се грижат за новородените в след-родилния период
 • Поддържат хигиенните стандарти около пациентите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чи- нии, както и почистване на жилището
 • Предоставят на пациентите и семействата им емоционална подкре- па и информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упраж- нения, грижи за децата или адаптиране към инвалидността или заболяването
 • Помагат на пациенти с персонални и терапевтични нужди при осъ- ществяване на лична хигиена, хранене, обличане, физическо при- движване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...