Друг педагогически персонал, некласифициран другаде

Задачи

 • Оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди
 • Планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение
 • Разработват и представят материали за теорията и тълкуването на изкуствата
 • Преподават или провеждат практическо обучение по предмета, който се изучава
 • Възлагат упражнения и определена работа в съответствие с въз- можностите, интересите и таланта на учениците
 • Оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците
 • Ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение
 • Подготвят ученици за изпити, оценяване или конкурси
 • Съветват ученици относно образователни въпроси, например като избор на курсове и програми, график на часовете, корекции в учи- лище, бягане от училище, учебни навици и кариерно планиране
 • Съветват ученици с цел да им се помогне да преодолеят лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тях- ното образование
 • Подготвят ученици за по-нататъшно образование като ги окуражават да откриват нови възможности за обучение

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...