Проверете вашата заплата

Задачи

 • Организират и присъстват на родителски срещи, за да дискутират постиженията на децата и техните проблеми
 • Възлагат и оценяват работа в клас и домашната работа на децата
 • Изготвят и оценяват тестове и провеждат изпити с цел отчитане напредъка и постиженията на децата
 • Поддържат дисциплината и добри учебни навици в класната стая
 • Изготвят ежедневни и дългосрочни учебни планове и програми в съответствие с образователните изисквания
 • Обучават децата индивидуално или в групи чрез използване на различни методи и материали за преподаване (компютри, книги, игри) адаптирани за различните нужди на децата
 • Наблюдават и оценяват работата и поведението на децата
 • Планират и изпълняват заедно с децата дейности като спортни занимания, концерти и екскурзии
 • Участват в учителски съвети и обсъждат с други учители разноо- бразни образователни въпроси
 • Наблюдават децата по време на учебни занятия и през останалото време в училище, включително на площадките за игра по време на междучасия

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...