Задачи

 • Управляват административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги
 • Разработват методи и организират набирането на допълнителни финансови средства в сътрудничество с родители, обществени групи и спонсори
 • Координират административни и помощни дейности, свързани с приема на обучаващите се и предоставянето на образователни услуги
 • Отговарят за прилагането на държавните образователни изисквания
 • Популяризират образователни програми и представят образова- телната услуга или институцията пред широката общественост
 • Внедряват системи и процедури за контрол на работата на средните и висшите училища и за приема на ученици и студенти
 • Оценяват работата на преподаватели и лектори чрез посещаване на класните стаи, наблюдават методите на преподаване и оценяват степента на усвояване на учебния материал
 • Разработват и прилагат правилник за осигуряване на безопасна и благоприятна среда за учащите се и техните преподаватели
 • Ръководят и дават насоки на преподавателския, академичния и административния персонал и на обучаващите се
 • Контролират поддържането на учебните сгради, съоръжения и оборудване
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...