Задачи

 • Проверяват багажи на лица, преминаващи национални граници за осигуряване спазване на нормативни актове и разпоредби относ- но експорт или импорт на стоки и валута
 • Задържат лица и конфискуват забранени и недекларирани стоки в нарушение на имиграционни и митнически закони
 • Извършват административни задачи, свързани със завеждане на кон- статирани нарушения, финансови транзакции и други нарушения
 • Свързват се и оказват съдействие на други ведомства, отговорни за правоприлагане, депортиране и съдебно преследване на нару- шители
 • При необходимост свидетелстват пред съответни съдилища по по- вод и във връзка с обстоятелства и резултати от проведени след- ствени действия
 • Наблюдават национални граници и териториални води за възпре- пятстване на нелегално влизане или излизане от страната и неле- галния експорт и импорт на валута и стоки
 • Проверяват лични и пътни документи на лица, преминаващи на- ционални граници за осигуряване наличие на необходими серти- фикати и разрешителни
 • Проверяват транспортни документи и товари на превозни сред- ства, преминаващи национални граници за осигуряване спазва- не на нормативни актове и разпоредби относно стоки с транзитен режим, експорт или импорт на стоки, проверяват редовност на не- обходими плащания

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...