Задачи

 • Наблюдават и контролират прилагане на разпоредби за трудови възнаграждения за осигуряване адекватно заплащане и оценяване спазване на трудово заканодателство
 • Изпълняват проучвателни и административни задачи по отразяване на извършени проверки и проблеми за съответствие на документи или случаи на неподходящи практики, изготвят доклади и водят кореспонденция
 • Преглеждат местата за осъществяване на търговска дейност за оси- гуряване употребата на точни и стандартизирани мерки и теглилки
 • Наблюдават и контролират прилагане на разпоредби за ценообра- зуване за защита интересите на потребители

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...