Инспектори по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд и сродни на тях

Задачи

 • Съветват представители на работодатели и служители за внедря- ване на правилници и разпоредби, свързани със здравословни и безопасни условия на труд
 • Извършват проверки на работни места за осигуряване на съот- ветствие на условия на труд, оборудване, машини и съоръжения с хигиенно-санитарни и екологични правилници, разпоредби и стандарти
 • Съветват относно екологични и санитарно-хигиенни проблеми
 • Извършват проверки на работни места за получаване на информация за работни практики и трудови злополуки за определяне на съот- ветствие с правилници и разпоредби чрез събеседване, наблюдение и други средства
 • Извършват проверки на производствени помещения, места за об- работка, транспорт, складиране, съхраняване и продажба на про- дукти за осигуряване на съответствие с правилници, разпоредби и стандарти
 • Съветват предприятията и широката общественост относно внед- ряване на правилници и разпоредби, свързани със спазване на санитарно-хигиенни норми, чистота и качество на суровини, храни, лекарства, козметични продукти и други
 • Извършват проверки на предприятия за гарантиране спазване на правилници и разпоредби, свързани с вредни емисии и обезвреж- дане на опасни отпадъци
 • Инициират дейности за поддържане или подобряване на санитарно- хигиенни условия и предпазване от замърсяване на води, въздух, храни или почви
 • Насърчават превантивни и противодействащи мерки като контрол върху разпространение на болестотворни организми и вредни ве- щества във въздуха, санитарно-хигиенни стандарти за хранителни продукти, събиране и обезвреждане на отпадъци и почистване на обществени места
 • Изчисляват количества и разходи за материали и работна ръка, не- обходими за осъществяване на проекти, свързани със здравословни и безопасни условия на труд

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...