Специалисти по опазване на околната среда

Задачи

 • Провеждат научни изследвания, извършват тестове, събират проби, извършват анализи в лаборатории и на място, за да идентифицират източниците на екологични проблеми и препоръчват начини за пре- венция, контрол и намаляване на влиянието върху околната среда
 • Оценяват вероятните влияния, които потенциалните или предложе- ните дейности, проекти и разработки могат да имат върху околната среда и препоръчват тяхното продължаване
 • Разработват и координират внедряването на системи за управление на околната среда, за да могат организациите да идентифицират, наблюдават и контролират влиянията от техните дейности, проду- кти и услуги върху околната среда
 • Провеждат одити за оценяване влиянието на съществуващи дей- ности, процеси, отпадъци, шумове и вещества върху околната среда
 • Оценяват дали дейността на дадена организация е в съответствие с държавни или вътрешни наредби и правила за опазване на околната среда, установяват нарушенията и определят подходящи кориги- ращи действия
 • Осигуряват технически съвети и спомагателни услуги на организа- ции за справяне с екологичните проблеми, намаляване на вредните влияния и минимизиране на финансовите загуби
 • Разработват планове за опазване на околната среда

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...