Инженери специалисти по управление на преработвателни и производствени инсталации

Задачи

 • Инспектират дадено съоръжение с цел подобряване и поддържане на работата му
 • Установяват стандарти и политики за монтиране, модифициране, контрол на качеството, тестване, инспектиране и поддържане в съ- ответствие с техническите изисквания и наредбите за безопасност
 • Съветват ръководството за нови производствени методи, техники и оборудване
 • Договарят с отдели по закупуване, складиране и контрол с цел осигуряване на постоянен поток на доставки
 • Организират и управляват трудови ресурси, доставки на материали, съоръжения и оборудване
 • Управляват поддръжката на сгради и оборудване и координират изисквания за нови проекти, проучвания и графици за поддръжка
 • Изготвят спецификации за производството и определят материали, оборудване, тръбопроводни системи, материални потоци, капаци- тети и позиционирането на инсталации и системи
 • Анализират използването на работната сила, съоръженията и оборудването, оперативните данни, производствените графици и разходите за определяне на оптимален брой работници и ефектив- ността на оборудването
 • Преглеждат отчети, организационни схеми и данни за даден проект с цел определяне функциите и отговорностите на работниците, работ- ните звена и идентифицират дублиране на функции и отговорности
 • Установяват програми за измерване на работата и анализират работ- ни модели за създаване на стандарти за оползотворяване на труда

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...