Задачи

 • Промотират ергономични принципи на работното място, напри- мер подходящи мебели, оборудване и условия на труд съобразно нуждите на персонала
 • Координират решения за компенсации, рехабилитация и връщане на работа на пострадали работници
 • Разработват, внедряват и изпълняват програми и политики с цел минимизиране на потенциалния екологичен риск за здравето и безопасността на хората
 • Осигуряват обучение и информация и предоставят съвети на хора- та относно медицинската екология, хигиената и здравословните условия на труд
 • Записват и разследват повредите и щетите върху оборудването, както и докладват за безопасността
 • Разработват, внедряват и контролират изпълнението на програми за минимизиране на замърсяването на околната среда и работното място, включително с химични, физични и биологични опасни отпадъци
 • Идентифицират, отчитат и документират опасности, оценяват и контролират рисковете в околната среда и на работното място и съветват за съответствието с настоящи закони и разпоредби
 • Съветват относно методи за предотвратяване, елиминиране, контро- лиране и намаляване на радиологичното замърсяване и влиянието му върху работници, ученици и околната среда
 • Внедряват програми и стратегии за превенция на заразни болести, безопасността на храните, пречистване на отпадъчните води, системи за сметосъбиране, качеството на водата за битови нужди, замърсители и опасни вещества
 • Изготвят и внедряват планове и стратегии за безопасно, икономично и подходящо отстраняване на търговски, промишлени, медицински и битови отпадъци

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...