Задачи

 • Ръководи, контролира и води документация и протоколи за орга- низацията на товарите на разпределителна гара
 • Изготвя отчети за ръководството
 • Води документация по оперативните дейности и координира вре- мевия график на пътническия и товарния транспорт
 • Ръководи маршрутизацията на железопътните превози в рамките на дадено поделение или зона от железопътната мрежа и води съответната документация
 • Координира и води документация за оперативни дейности относно автомобилния транспорт, като например разпределение и графици на превозни средства и водачи, товарене и разтоварване на превоз- ни средства и складиране на транзитни стоки
 • Координира и води документация и протоколи за оперативни дей- ности относно въздушните превози на пътници и товари, в това число списъци с пътниците и товарните манифести

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...