Приложни специалисти по социална работа

Задачи

 • Събират информация за потребностите на лицата, оценяват техните способности, силни и слаби страни
 • Помагат на хора с увреждания и възрастни за осигуряване на со- циални услуги и подпомагат тяхната интеграция в обществото
 • Помагат на лица за определяне и разработване на планове за соци- ално подпомагане
 • Помагат на лица за определяне и оценяване на обществените ре- сурси като юридическа, медицинска и финансова помощ, подсло- няване, намиране на работа, транспорт, помощ при придвижване, всекидневни грижи и други услуги
 • Съветват лица, живеещи в социални домове и здравни центрове, контролират техните дейности
 • Участват в подбора и включването на лица в подходящи за тях програми
 • Предоставят услуги и подслон в кризисни ситуации
 • Реализират семинари и обучения по основни житейски умения, програми за лечение на зависимости, възпитателни и младежки програми и други обществени програми под контрола на специа- листи по социална работа и здравни специалисти
 • Помагат при оценяване на ефективността на предприети мероприя- тия и програми чрез наблюдение и отчитане състоянието на лицата
 • Поддържат контакти с други агенции за социални грижи, училища и здравни заведения, ангажирани с предоставяне на информация и получаване на обратна връзка за общото състояние на лицата и тяхното развитие

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...