Задачи

 • Съветват директори на затвори и подобни институции, за да им помогнат да определят кога и съгласно какви условия, извършител на престъпление трябва да бъде лишен от свобода, освободен или да му бъдат наложени алтернативни изправителни мерки
 • Разработват програми за превенция и интервенция, за да задоволят обществените интереси
 • Анализират ситуацията на клиента и предлагат алтернативни под- ходи за решаване на проблема
 • Водят индивидуални разговори с клиенти, със семействата им или в групи, за да оценят реалното им положение и проблеми и да определят изискваните социални услуги
 • Работят с извършители на престъпления по време и след изтърпя- ване на присъда, за да им помогнат да се интегрират в обществото, както и да променят поведението и отношението си с цел предо- твратяване на бъдещи престъпления
 • Разследват случаи за малтретиране или изоставяне и предприемат мерки за защита на деца и други застрашени лица
 • Предоставят консултативни, терапевтични и посреднически услуги и групови сесии на клиентите, за да им помогнат да развият уме- ния и да придобият необходимите познания за справяне с техните социални или лични проблеми
 • Изпълняват ролята на защитници на своите клиентски групи пред обществото и лобират за решаване на техните проблеми
 • Събират документи или доклади за съдилища или други съдебни производства
 • Поддържат контакти с други агенции за социални услуги, об- разователни институции и доставчици на здравни услуги, за да предоставят на клиентите информация и обратна връзка относно цялостното им състояние и развитие
 • Планират и внедряват програми за подпомагане на клиенти, включи- телно кризисна интервенция и отнасяне до агенции, които предлагат финансова и правна помощ, жилища, медицински и други услуги

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...