Проверете вашата заплата

Задачи

 • Създават навици за правилно обличане, хранене и лична хигиена
 • Показват на децата дейности, които осигуряват възможности за творческа изява чрез изкуство, драматична игра, музика и физи- ческа подготовка
 • Планират и организират индивидуални и групови дейности, пред- назначени да улеснят развитието на двигателните и социалните умения на децата, тяхната увереност и разбирания
 • Наблюдават децата с цел отчитане на тяхното развитие и откриване на признаци за проблеми в развитието, емоционални и здравни проблеми, заедно с родителите
 • Установяват и поддържат контакт с други специалисти, които ра- ботят с малки деца
 • Обсъждат развитието или проблемите на децата с техните родите- ли и други членове на персонала, както и предприемат съответни действия за решаване на възникнал проблем и пренасочване към други специалисти
 • Наблюдават и определят нуждите от здравословно хранене, хуманно отношение и безопасност на учениците и фактори, които могат да възпрепятстват развитието им
 • Насърчават езиковото развитие на децата чрез разказване на приказки, играене на роли, песни и провеждане на неформални разговори и дискусии
 • Наблюдават дейностите на децата с цел безопасно решаване на възникнали конфликти между тях

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...