Проверете вашата заплата

Задачи

 • Управляват поддържането на сгради, съоръжения и оборудване в центровете, с цел да се осигури безопасна обстановка за децата, персонала и посетителите
 • Разработват и изпълняват програми за подобряване на физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на малки деца
 • Наблюдават за развитието на децата и се съветват с родители или настойници
 • Изготвят отчети и водят досиета на центрове за детски грижи
 • Набират и оценяват персонала и координират неговото професи- онално развитие
 • Ръководят и наблюдават персонала, зает с грижи и контрол на малки деца
 • Изготвят и контролират бюджети и разпределят средства за персо- нал, консумативи, материали, оборудване и поддръжка
 • Разглеждат и тълкуват закони и държавни разпоредби и разработват процедури, в съответствие с тях (например във връзка с безопас- ността и сигурността)
 • Контролират и координират предоставянето на грижи за деца в извън училищни, ваканционни и дневни центрове

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...