Задачи

 • Подготвят статистически, математически, актюерни, счетоводни и други резултати за представяне в графични или таблични форми
 • Подготвят подробни прогнози за количества и разходи за материали и работна ръка, необходими за статистически изследвания
 • Прилагат практически знания в областта на статистически, матема- тически, актюерни, счетоводни и подобни принципи за разкриване и решаване на проблеми възникнали по време на работа
 • Контролират работата на статистически отчетници
 • Извършват технически задачи, свързани със създаване, поддържане и използване на регистри и извадки за статистически преброявания и изследвания
 • Извършват технически задачи, свързани със събиране на данни, контрол на качество при преброявания и изследвания
 • Подпомагат планиране, събиране, обработка и предствяне на ста- тистически, математически, актюерни и други подобни данни
 • Използват стандартни компютърни софтуерни пакети за извърш- ване на математически, актюерни, статистически, счетоводни и подобни изчисления

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...