Математици, актюери и статистици

Задачи

 • Изучават, усъвършенстват или разработват математически, актю- ерски или статистически теории и техники
 • Съветват или прилагат математически принципи, модели и техники в инженерните, естествените, стопанските, социалните и други науки
 • Изготвят логически анализи на управленски проблеми основно по отношение на ефективността и формулират математически модели на всеки проблем най-често за програмиране и решаване от компютър
 • Прилагат математически и статистически теории, теории за вероят- ността и риска, за да изчислят потенциални финансови въздействия от бъдещи събития
 • Прилагат математически и статистически теории, теории за вероят- ността и риска, за да изчислят потенциални финансови въздействия от бъдещи събития
 • Планират и организират статистически изследвания, събирането на други данни и проектират въпросници
 • Оценяват, обработват, анализират и интерпретират статистически данни и ги подготвят за публикуване
 • Съветват или прилагат различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определят надеждността на резултатите в медицината, стопанските, естествените, социалните и други науки
 • Изготвят научни доклади и отчети
 • Контролират работата на приложни специалисти и служители по математика, актюерство и статистика

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...