Проверете вашата заплата

Задачи

 • Представят стоки и услуги по телефона или електронна поща, полз- вайки списъци с контакти на клиентите
 • Поддържат статистика на обажданията и постигнатите успехи
 • Правят записки за последващи действия и осъвременяване на мар- кетинговата база данни, които да отразяват промяната в статута на всеки клиент
 • Уговарят предоставяне и разпространение на стоки и услуги, ин- формационни комплекти и брошури на клиентите
 • Създават интерес към стоки и услуги, с цел постигане на продаж- би или съгласие за среща с търговски представител
 • Информират управителите за действията на конкурентите и възник- нали въпроси във връзка с контактите
 • Уговарят срещи на търговските представители
 • Предоставят периодични доклади за дейностите по телемаркетин- га и постигнатите резултати

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...