Проверете вашата заплата

Задачи

 • Уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените про- дукти и доставки
 • Събират и съхраняват яйцата, опаковат ги за продажба или достав- ка на пазара
 • Обучават и контролират работниците, заети в производството, оси- гуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и увол- няват работници и изпълнители
 • Проверяват и преглеждат птиците за откриване на болести, нара- няване и за проследяване на физическото им състояние като темп на повишаване на теглото при угояване, отстраняват слабите, бол- ните и умрелите птици
 • Колят и почистват закланите птици за продажба или доставка на пазара
 • Смесват храни и добавки, пълнят контейнерите за храна и вода
 • Ваксинират птиците чрез поставяне на лекарства във водата за пи- ене, инжекции или разпръскване във въздуха
 • Наемат или инвестират в сгради, поддържат и почистват постройки, машини, оборудване и съоръжения
 • Наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството, поддържат и водят документация за дейността на фермата
 • Съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция
 • Отглеждат и купуват храни и други доставки, необходими за поддъ- ржане на подходящи хранителни режими и условия за птиците
 • Определят пола на пилетата за улесняване на селекцията, изкустве- но осеменяване и люпенето на яйца

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...