Задачи

 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Контролират записванията на транзакциите, свързани със закупу- ване, складиране и дистрибуция на стоки
 • Управляват системи за записване и проследяване движението на стоки, за да се гарантира пренареждане на поръчките и снабдяване с нови стоки в оптимални срокове
 • Установяват и управляват оперативни и административни проце- дури
 • Изготвят и изпълняват планове за поддържане на необходимите стокови запаси с минимални разходи
 • Сключват договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изисква- нията за качество, цена и доставка
 • Контролират и наблюдават системи за складиране и инвентариза ция, за да бъдат изпълнени изискванията за снабдяване и нивата на стоковите запаси
 • Планират и управляват ежедневни операции
 • Определят, изпълняват и контролират стратегии, политики и пла- нове, свързани със закупуването, складирането и дистрибуцията на стоки
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Поддържат връзки с други отдели, звена и клиенти относно изис- кванията за външни стоки и свързаните с тях спедиция и транспорт

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...