Задачи

 • Инспектират насаждения и полета, за да се определят дните за събиране на реколта или да бъдат изчислени възможните вреди вследствие на метеорологични условия
 • Сключват договори с фермери или независими собственици за производство на продукция и управление на производството
 • Анализират почвата, за да се определи вида и количествата тор, необходими за получаване на максимално количество продукция
 • Организират дейности по поддръжка на сгради, водоснабдителни системи и оборудване
 • Планират вида, интензитета и последователността на операции, на- пример определят най-подходящото време за засаждане, пръскане и събиране на реколта
 • Преговарят с купувачи за продажба на растениевъдна и животно- въдна продукция
 • Закупуват машини, оборудване и материали, например трактори, сеялки, торове и агрохимикали
 • Наблюдават пазарната дейност в селското и горското стопанство и планират обема на продукцията съобразно договорните изисквания и пазарното търсене
 • Контролират подбора, обучението и работата на селскостопанскте и горските работници и доставчици
 • Управляват и координират дейности като засаждане, напояване, използване на агрохимикали, събиране на реколта и сортиране
 • Определят и контролират използването на средства за борба с пле- вели, вредители и болести като осигуряват опазването на околната среда
 • Определят и управляват бюджети, наблюдават произведената про- дукция и разходите за нея, записват информация на добри управлен- ски практики за ферми и изготвят финансови и оперативни отчети

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...