Задачи

 • Изучават и анализират работата на персонала чрез различни сред- ства, включително интервюта със служители, наблюдение и кон- трол, описват подробно длъжностните характеристики с помощта на придобитата информация
 • Изготвят професионална информация или изготвят класифи- кационни системи за длъжностите
 • Консултират и работят по текущи и други аспекти на професио- налния и длъжностния анализ като например администриране на персонала, проучване на работното място и планиране, обучение, професионална информация и ориентиране
 • Обучават и консултират лица относно възможности за работа, кариерно развитие и варианти за по-нататъшно обучение или образование
 • Съветват или изпълняват дейности, свързани с назначаване, подбор, обучение, насърчаване, компенсиране и управление на персонала

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...