Задачи

 • Проверяват точността на документи и записи, свързани с плаща- ния, постъпления и други финансови транзакции
 • Поддържат пълни записвания за всички финансови транзакции на дадено предприятие съгласно общи счетоводни принципи
 • Контролират работата на отчетници в счетоводството
 • Прилагат практически знания в областта на счетоводната отчет- ност за разкриване и решаване на проблеми възникнали по вре- ме на работа
 • Използват стандартни компютърни софтуерни пакети за счетовод- ни и подобни изчисления
 • Изготвят финансови отчети за определени периоди

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...