Задачи

 • Представляват организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми
 • Осигуряват подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол
 • Водят преговори от името на организацията, нейните членове и съответните специализирани групи
 • Наблюдават и оценяват действията на организацията или пред- приятието срещу установените цели и политики
 • Планират, управляват и координират основната дейност на орга- низацията
 • Популяризират и защитават интересите на организацията, нейните членове и съответните специализирани групи пред законодателната власт, правителството или широката общественост
 • Преглеждат работата и постигнатите резултати на организацията и докладват за тях на съвета на директорите, управителните органи, членовете на организацията и финансиращите ги агенции
 • Определят и формулират политиките, правилата и нормативните документи на организацията
 • Планират, организират и управляват структурните звена, отговорни за изпълнението на организационната политика, програми, правила и нормативни документи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...