Задачи

 • Наблюдават и оценяват действията на организацията или пред- приятието срещу установените цели и политики
 • Определят цели, стратегии, политики и програми на предприятието или организацията
 • Планират, управляват и координират основните дейности на пред- приятието или организацията
 • Избират или одобряват подбора на старши служители
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Осигуряват функционирането на организацията в съответствие със законодателството
 • Разглеждат дейностите и резултатите на предприятието или органи- зацията и се отчитат пред съвета на директорите и управителните органи
 • Консултират се със старши подчинен персонал и разглеждат пре- поръки и доклади
 • Представляват организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми
 • Одобряват материални, човешки или финансови ресурси за изпъл- нение на организационните политики и програми
 • Осигуряват цялостен контрол и управление на предприятието или организацията

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...