Задачи

 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала за цялото предприятие или организация
 • Планират и организират процедури по набиране и обучение на пер- сонал, поощряване, прехвърляне и освобождаване на служители
 • Консултират се със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена и отдели
 • Представляват предприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Установяват и управляват оперативни и административни проце- дури
 • Планират и организират договаряне и процедури за определяне на структурата и нивото на работната заплата и за информиране на работниците относно условията за наемане на работа
 • Планират, управляват и координират персонала и индустриалните отношения, политики и практики на предприятието или органи- зацията
 • Контролират разработването и функционирането на информацион- ни системи за управление на персонала
 • Осигуряват съответствие с действащите закони, наредби и стан- дарти относно правата на работниците, здравословни и безопасни условия на труд, равни възможности и подобни проблеми
 • Контролират програми и дейности, свързани с безопасни и здраво- словни условия на труд

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...