Задачи

 • Планират и управляват ежедневни операции
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Ръководят персонал, занимаващ се с научноизследователска и развойна дейност
 • Планират, управляват и координират научноизследователска и развойна дейност в предприятието, или извършват тази дейност по договор с външна организация като разработват нов или подо- бряват съществуващ технически процес, продукти, познанието за тях и начина на използване на материалите
 • Установяват и управляват оперативни и административни проце- дури
 • Представляват предприятието или организацията на преговори, семинари и конференции
 • Планират цялостната изследователска и развойна програма на предприятието или организацията съобразно целите и бюджетните изисквания
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...