Физици и астрономи

Задачи

 • Тестват, въвеждат и оценяват оборудване, използвано при възпро- извеждане на образи, медицинско лечение и дозиметрия
 • Прилагат принципи, техники и процеси за разработване или усъвършенстване на индустриални, медицински, военни и други практически приложения и техники на физиката и астрономията
 • Разработват, внедряват и поддържат стандарти и протоколи за измерване на физични явления и за използването на ядрени тех- нологии за индустриални и медицински цели
 • Съветват и се консултират с практикуващи лекари и други здравни специалисти за оптимизиране на баланса между полезните и вред- ните въздействия от радиацията
 • Изготвят научни доклади и отчети
 • Оценяват резултати от проведени проучвания и експерименти и изготвят заключения, като използват математически техники и модели
 • Провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концеп- ции, теории, практически методи, контролно-измервателни уреди или софтуер, свързани с физиката и астрономията
 • Осигуряват безопасното и ефективно доставяне на радиация (йонизираща и нейонизираща) до пациенти за постигане на ди- агностични или терапевтични резултати, както е предписано от практикуващия лекар
 • Осигуряват точно измерване и характеризиране на физични вели- чини, използвани в медицински приложения
 • Наблюдават, анализират и тълкуват небесни явления и разработват методи, числови модели и техники с цел разширяване на познанието относно навигацията, сателитните комуникации, космическите изследвания, небесните тела и космическата радиация
 • Провеждат експерименти, тестове и анализи на структурата и свойствата на веществата в области като механика, термодинамика, електроника, комуникации, генериране и подаване на енергия, аеро- динамика, оптика и лазери, дистанционно наблюдение, медицина, технологично използване на звука, магнетизъм и ядрена физика

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...