Геолози и геофизици

Задачи

 • Провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи, свързани с геологията и геофизиката
 • Изучават състава и структурата на земните недра, изследват скали, минерали, фосили и други материали, за да определят въздействи- ето на процесите върху развитието на земята, проследяват еволю- цията на отминал живот, установяват естеството и хронологията на геоложки форми и оценяват техните търговски приложения
 • Интерпретират данни от научни изследвания и подготвят геолож- ки доклади, карти, таблици и диаграми, отчети и други подобни документи
 • Прилагат геоложки познания при проблеми в изграждането на язовири, мостове, тунели и сгради, както и проекти за култивиране на почвата
 • Използват различни програми за дистанционно наблюдение и из- мерване на сеизмични, гравитационни, електрически, термични и магнитни сили, влияещи на земята
 • Изчисляват теглото, размера и масата на земята, състава и струк- турата на вътрешността Ł, както и изучават характера, дейността и предвидимостта на вулкани, ледници и земетресения
 • Изучават магнитното поле на земята и неговото приложение за радиоизлъчване, навигация и други цели
 • Проучват и измерват физичните свойства на моретата, атмосфе- рата и тяхната взаимовръзка, като например обмена на топлинна енергия
 • Локализират и определят характера и количеството на нефтените, газовите и минералните находища чрез използване на сеизмологич- ни, гравиметрични, магнитни, електрически или радиометрични методи
 • Откриват находища на строителни материали и определят техните характеристики и годността им за използване при строителство на пътища или за други приложения
 • Проучват движението, разпределението и физичните качества на подземни и надземни води
 • Дават съвети при управлението на отпадъци, избора на трасе или район и възстановяване на замърсени места

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...