Задачи

 • Координират изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Проучват и прилагат задължителни и законови изисквания, засягащи добивните дейности и околната среда
 • Контролират изготвянето на производствени записвания и отчети
 • Съставят и управляват бюджети, наблюдават произведената продук- ция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване
 • Планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изис- квания
 • Консултират се с други ръководители за определяне на производ- ствени квоти, планиране на райони за добив и изготвят стратегиче- ски планове за транспортиране и съхранение на добитите суровини
 • Контролират придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване
 • Оценяват ефективността на обектите за добив, за да определят съ ответните технологии, оборудване и персонал и при необходимост да променят работния график или оборудване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...